Služby
Služby

 

Advokátska kancelária JUDr. Jana Peschlová bola založená v januári roku 2007. 

Špecializujeme sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva /osobitne na právne vzťahy k týkajúce sa práva obchodných spoločností, právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a majetkové práva/ a v súčasnosti sa vo väčšej miere zameriavame na oblasť práva elektronických komunikácií a digitálneho vysielania. Právnu pomoc a poradenstvo však poskytujeme i v oblasti finančného a správneho práva. Právne služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Klientom ponúkame profesionalitu a vysokú kvalitu služieb založených na skúsenostiach z praxe a osobnostnom prístupe ku klientom. 

Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc a poradenstvo v oblasti súkromného i verejného práva a to najmä: 

Obchodné právo

 • kompletný právny servis pri založení, zmene a zániku obchodných spoločností, vrátane zmeny predmetov činností spoločnosti, zmeny štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmeny obchodného mena, právnej formy, zvyšovanie a znižovanie základného imania a likvidácie a výmazu obchodných spoločností z OR
 • zabezpečenie zápisu zmien v živnostenskom a obchodnom registri
 • konkurz a reštrukturalizácia
 • prevod obchodných podielov
 • zastupovanie v konaní pred registrovanými súdmi
 • vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov, zabezpečenie pohľadávok
 • vypracovanie zasadnutí valných zhromaždení právnických osôb
 • fúzie a akvizície
 • príprava súdnych návrhov alebo žalôb
 • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva

Občianske právo

 • spisovanie a posudzovanie občianskoprávnych zmlúv a iných listín
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z občianskych záväzkových vzťahov, zabezpečenie pohľadávok
 • uplatňovanie nárokov vo veci náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia
 • zabezpečenie záväzkov
 • uplatňovanie a vymáhanie nárokov na náhradu škody voči orgánom verejnej moci
 • záväzky a zabezpečovacie inštitúty
 • poistné právo
 • právo duševného vlastníctva – autorské právo, práva priemyselného vlastníctva /ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory/, zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva
 • právne vzťahy k nehnuteľnostiam – spisovanie a posudzovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, o vecných právach k nehnuteľnostiam, kompletný právny servis pri zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v katastrálnom konaní, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, spisovanie nájomných a podnájomných zmlúv k bytom a nebytovým priestorom a pozemkom, vrátane súdnych sporov
 • právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva

Finančné právo

 • daňové právo
 • právo cenných papierov
 • povinná ponuka, squeeze - out, sell - out, delisting
 • právne poradenstvo v oblasti finančného práva

Správne právo

 • stavebné konanie
 • konanie vo veciach živnostenského registra
 • právne poradenstvo v oblasti správneho práva
 • zastupovanie v správnom konaní


Na základe špecifických požiadaviek klienta poskytuje Advokátska kancelária služby aj v iných právnych oblastiach.

Kontakt

Advokátska kancelária
Jana Peschlová, s.r.o.

Žižkova 1/A
811 02 Bratislava

tel.: 02/54630422
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92029/B
IČO: 47 250 747
DIČ: 2023880617
IČ DPH: SK 2023880617

Register

CEO

JUDr. JANA PESCHLOVÁ

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Ako advokátka sa špecializuje na oblasť obchodných spoločností a obchodných zmlúv... 

Tím

DENISA SCHWARZOVÁ

má na starosti prípravu podkladov pre rokovania s klientmi, prípravu návrhov na Obchodný register, manažment spisovej agendy...

JUDr. KATARÍNA PODHORSKÁ SURKOŠOVÁ

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností...

Mgr. NATÁLIA MATEJOVÁ

Zabezpečuje zmeny obchodných spoločností na Obchodnom registri, korporátne záležitosti a prípravu zmluvných dokumentov...

NATÁLIA HALASIOVÁ

Zabezpečuje zmeny obchodných spoločností na Obchodnom registri, korporátne záležitosti a prípravu zmluvných dokumentov.